Informace o zpracování osobních údajů při využívání obchodu a nákupu zboží

Informace o zpracování osobních údajů při využívání a nákupu zboží v internetovém obchodu Fanshop Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciové společnosti

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 000 05 886, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 (dále jen „DPP“) plně respektuje Vaše soukromí. Je pro nás velmi důležité, aby nedošlo k jeho narušení. Při využívání osobních údajů se plně řídíme NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).
DPP se neustále snaží rozvíjet a zlepšovat své služby a při tom chce být transparentní ve všem, co dělá s Vašimi osobními údaji.

DPP jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na dodržování zákonných povinností a zásad ochrany osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů DPP můžete kontaktovat zde https://www.dpp.cz/kontakt/kontaktni-formular/dotaz/osobni-udaje.

1.1    Co jsou osobní údaje?
Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, on-line identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
Za osobní údaje nepovažujeme informace, které byly anonymizovány nebo shromážděny tak, že je již nelze použít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, ať již v kombinaci s jinými informacemi nebo jiným způsobem.

1.2    Čím se řídíme?
Při zpracování osobních údajů pro účely plnění kupní smlouvy (vydání daňového dokladu) se řídíme zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákonem 89/2012 Sb. občanský zákoník a Obchodními podmínkami pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese fanshop.dpp.cz.

1.3    Jak používáme Vaše osobní údaje
1.3.1    Shromažďujeme o Vás osobní informace, které nám předáte pro účely plnění kupní smlouvy.
Údaje, které nám poskytujete, slouží k Vaší identifikaci při plnění kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu – k vystavení daňového dokladu, zaslání zakoupeného zboží a informování o stavu objednávky. 
Jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa a e-mail a nepovinné údaje: telefon, dodací adresa (je-li odlišná od adresy fakturační), identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo. 
1.3.2    Shromažďujeme o Vás údaje, které nám předáte při odstoupení od smlouvy.
Údaje, které nám poskytujete, slouží k Vaší identifikaci při odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě. Vaše osobní údaje nám slouží k vystavení daňového dokladu, informování o stavu odstoupení od smlouvy a k zaslání příslušných finančních prostředků.
Jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a bankovní spojení (pro vrácení finančních prostředků) a nepovinné údaje: telefon, identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo. 
1.3.3    Shromažďujeme o Vás údaje, které nám předáte při uplatnění práva z vadného plnění.
Údaje, které nám poskytujete, slouží k Vaší identifikaci při vyřízení práva z vadného plnění. Vaše osobní údaje nám slouží k informování o stavu vyřizování práva z vadného plnění.
Jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a nepovinné údaje: telefon, identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo. 
Je-li výsledkem uplatnění práva z vadného plnění nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny či odstoupení od smlouvy, shromažďujeme o Vás údaje dle bodu 1.3.2.
1.3.4    Shromažďujeme o Vás údaje, které nám předáte při založení uživatelského účtu.
Údaje, které nám poskytujete, slouží k vedení Vašeho uživatelského účtu. 
Jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa a e-mail a nepovinné údaje: telefon, dodací adresa (je-li odlišná od adresy fakturační), identifikační číslo osoby a daňové identifikační číslo.
1.3.5    Zvolíte-li si doručení na Vaši adresu či poštu, předáváme Vaše údaje České poště.
Údaje, které nám poskytujete, slouží České poště k doručení zboží. Váš e-mail a případně telefon slouží k zaslání informací o doručení zásilky v případě dodání balíkem.
Jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mail a nepovinný údaje: telefon. 
1.3.6    Na Vámi poskytnutý e-mail Vám občas zašleme obchodní sdělení.
V obchodních sděleních Vás budeme informovat o novinkách, slevách a jiných aktualitách z Fanshopu a to nejčastěji jednou měsíčně, Zasílání obchodních sdělení z naší strany můžete jednoduše zakázat tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu, kontaktujete nás na e-mailové adrese fanshop@dpp.cz nebo využijete odhlašovací odkaz na konci e-mailu s obchodním sdělením. 

1.4    Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy mezi Vámi a DPP
Vaše osobní údaje používáme ke splnění našich zákonných a smluvních povinností při plnění kupní smlouvy a souvisejících zákonných závazků.

1.5    Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění právních povinností DPP. 
Vaše osobní údaje DPP uchovává pro účely vyplývající ze závazných právních předpisů (zejména zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, Obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese fanshop.dpp.cz a zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník) a to na dobu nezbytně nutnou k dosažení zmíněného účelu.

1.6    Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů DPP.
Vaše osobní údaje DPP zpracovává na základě oprávněného zájmu, zlepšování služeb pro Vás a propagaci našich produktů.

1.7    Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje
Vaše údaje předané dle bodu 1.3.1 a 1.3.2 a uvedené na daňovém dokladu uchováváme po dobu stanovenou v zákoně č. 235/2004 Sb: po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
Vaše údaje předané dle bodu 1.3.3 uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro zpracování reklamace, maximálně 1 rok, pokud neplatí lhůta dle bodu 1.3.2.
Vaše údaje předané dle bodu 1.3.4 uchováváme po dobu vedení uživatelského účtu, a to do jeho zrušení uživatelem nebo DPP.
Vaše údaje předané dle bodu 1.3.5 předáváme České poště jen pro účely doručení zboží na dobu nutnou pro splnění tohoto účelu.
Vaše údaje užívané dle bodu 1.3.6 uchováváme jen do doby, než dojde z Vaší strany k zakázání zasílání obchodních sdělení.

Konkrétní doby uchovávání osobních údajů jsou zdokumentovány v našich záznamech o činnostech zpracování osobních údajů. 

1.8    Respektujeme Vaše právo na přístup, opravu, požadavek na smazání nebo požadavek na omezení používání Vašich osobních údajů podle platných zákonů. 
Při naplňování Vašich práv vycházíme z obecného nařízení GDPR, konkrétně z článků 15–22, které Vám garantuje následující práva:
•    Máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás uchováváme.
•    Poskytneme Vám na vyžádání kopii Vašich osobních údajů.
•    Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo požádat o jejich opravu (aktualizaci). 
•    Máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.
•    Můžete také požádat o smazání nebo omezení používání Vašich osobních údajů.
V této souvislosti také podnikáme kroky, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, budou přesné a aktuální.
V případě, že byste nebyli spokojeni s naší reakcí na uplatnění Vašich práv nebo bychom nedodrželi stanovený termín odpovědi (max. 30 dní), máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.

1.9    Jak chráníme Vaše osobní údaje
Vaše osobní chráníme údaje pomocí technických a administrativních bezpečnostních opatření, abychom snížili rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a změn. Některé z bezpečnostních opatření, které používáme, jsou firewally a šifrování dat, fyzické kontroly přístupu do našich datových center a kontroly autorizace přístupu k informacím.

V Praze dne 8. 11. 2018