Informace o zpracování cookies

Webové stránky Fanshopu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., používají nezbytné soubory cookies a obdobné technologie potřebné ke svému správnému fungování. Tyto soubory zpracováváme vždy i bez Vašeho souhlasu, přičemž při jejich zpracování postupujeme v souladu s platnou legislativou. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., je zpracovatelem nezbytných cookies pro fungování webu, které slouží například pro zajištění funkčnosti nákupního košíku nebo uživatelského přihlášení. Více informací naleznete v níže uvedeném odkazu.


Informace o využívání cookies

Informace o zpracování osobních údajů při využívání obchodu a nákupu zboží

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů:

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s DPP, jejíž jste smluvní stranou (kupní smlouva), na základě plnění právních povinností (např. povinností vyplývajících ze zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník aj.), na základě Obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese fanshop.dpp.cz a v případě zasílání obchodních sdělení se jedná o plnění na základě oprávněného zájmu DPP. 

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

● titul: smlouva,
● titul: zákon,
● titul: oprávněný zájem 


Zpracovávané osobní údaje

Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, e-mail), případně také o telefonní číslo, IČO a DIČ.


Účely zpracování Vašich osobních údajů:

● uzavření a splnění kupní smlouvy,
● dodání zboží,
● založení uživatelského účtu,
● zasílání obchodních sdělení o novinkách a slevách, 
● ochrana právních nároků DPP,
● uplatnění práv z vadného plnění či odstoupení od smlouvy.


Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v daném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely. Jedná se zejména o dopravce (Českou poštu) v případě dodání objednaného zboží na adresu nebo poštu. Dále mohou být vaše OÚ předány orgánům státní správy.


Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

● Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu (údaje nutné pro uzavření smlouvy uchováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo).
● Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit nárok z ukončené smlouvy, nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
● Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Například u odstoupení od smlouvy či reklamace zpracováváme Vaše OÚ po dobu nezbytně nutnou pro zpracování reklamace, maximálně 1 rok, pokud nejsou OÚ zpracovávány také za jiným účelem. 
Informace o konkrétních lhůtách pro dané osobní údaje naleznete zde .


Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a také elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše. 
Zasílání obchodních sdělení z naší strany můžete jednoduše zrušit tak, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu, kontaktujete nás na e-mailové adrese fanshop@dpp.cz nebo využijete odhlašovací odkaz na konci e-mailu s obchodním sdělením. 
 

Účel

Osobní údaje povinné

Osobní údaje nepovinné

Doba zpracování

plnění kupní smlouvy

jméno, příjmení, adresa, e-mail

telefon, dodací adresa (liší-li se od fakturační), IČO, DIČ

10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo

odstoupení od smlouvy

jméno, příjmení, adresa, email a bankovní spojení

telefon, IČO, DIČ

10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo

vrácení zboží nebo služby, např. na základě reklamace

jméno, příjmení, adresa, e-mail

telefon, IČO, DIČ

10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo

uplatnění práva z vadného plnění

jméno, přímení, adresa, email a bankovní spojení

telefon, IČO, DIČ

Po dobu nezbytně nutnou pro zpracování reklamace, maximálně 1 rok, pokud neplatí lhůta dle předchozích bodů

založení uživatelského účtu

jméno a příjmení, fakturační a adresa, email

telefon, dodací adresa (liší-li se od fakturační), IČO, DIČ

Po dobu vedení uživatelského účtu, a to do jeho zrušení uživatelem nebo DPP

dodání na adresu či na poštu

předávané údaje České poště: jméno a příjmení, adresa, email

telefon

Údaje předávané České poště jen pro účely doručení zboží na dobu nutnou pro splnění tohoto účelu

zasílání obchodních sdělení – informace o novinkách, slevách

email

 

Údaje užívané za tímto účelem uchováváme jen do doby, než dojde z Vaší strany k zakázání zasílání obchodních sdělení