Připravujeme pro Vás nový Fanshop! Z toho důvodu bude od pondělí 24. 6. 2024 cca 16:00 do středy 26. 6. 2024 cca 9:00 Fanshop nedostupný. Děkujeme za pochopení!

Informace o zpracování cookies

Webové stránky Fanshopu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., používají nezbytné soubory cookies a obdobné technologie potřebné ke svému správnému fungování. Tyto soubory zpracováváme vždy i bez Vašeho souhlasu, přičemž při jejich zpracování postupujeme v souladu s platnou legislativou. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., je zpracovatelem nezbytných cookies pro fungování webu, které slouží například pro zajištění funkčnosti nákupního košíku nebo uživatelského přihlášení. Více informací naleznete v níže uvedeném odkazu.


Informace o využívání cookies

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
identifikační číslo: 00005886, DIČ: CZ00005886
adresa elektronické pošty: fanshop@dpp.cz, telefonický kontakt: +420 720 986 987
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 847
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese fanshop.dpp.cz


1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 00005886, DIČ: CZ00005886, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 847 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou s adresou v České republice anebo Slovenské republice (dále jen „spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.dpp.cz/fanshop (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.    Na základě registrace spotřebitele provedené na webové stránce může spotřebitel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může spotřebitel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Spotřebitel může objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je spotřebitel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je spotřebitel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené spotřebitelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Spotřebitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.    Spotřebitel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, pokud spotřebitel svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá nebo pokud spotřebitel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.    Spotřebitel může zrušit uživatelský účet kdykoli a to volbou „Zrušit účet“ ve svém uživatelském účtu nebo mu může být zrušen prodávajícím na základě požadavku spotřebitele zaslaného na e-mailovou adresu fanshop@dpp.cz.
2.7.    Spotřebitel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pokud spotřebitel zvolí možnost dodání na Slovensko, zobrazí se ve webovém rozhraní obchodu také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na Slovensko.
3.4.    Pro objednání zboží vyplní spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ spotřebitel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.    Výše maximální hodnoty objednávky včetně nákladů spojených s dodáním zboží a platbou za zboží je z technických důvodů 10 000 Kč včetně DPH. 
3.6.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, a to i s ohledem na možnost spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle spotřebitel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty spotřebitele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa spotřebitele“).
3.7.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.8.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno spotřebiteli elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu spotřebitele. Spolu s akceptací zašle prodávající spotřebiteli textovou podobu obchodních podmínek.
3.9.    Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí spotřebitel sám.

4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může spotřebitel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
4.1.1.    v hotovosti na dobírku v pobočce České pošty určené spotřebitelem v objednávce;
4.1.2.    bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 10081-1930731349/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
4.1.3.    bezhotovostně platební kartou.
4.2.    Společně s kupní cenou je spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.    Prodávající nepožaduje od spotřebitele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 a 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.    V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby za zboží je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, v případě bezhotovostní platby za zboží, kterým jsou vstupenky, je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5.    V případě bezhotovostní platby je spotřebitel povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek spotřebitele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména pokud ze strany spotřebitele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží spotřebiteli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.
4.8.    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy spotřebiteli daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající spotřebiteli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu spotřebitele nebo spolu se zbožím, a to v souladu s § 28 zákona o DPH.
4.9.    V případě vystavení opravného daňového dokladu se pro účely DPH datum jeho odepsání na e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem považuje za datum doručení.

5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1.    Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle jeho požadavků nebo přizpůsobeného osobním potřebám spotřebitele, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil.
5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud je předmětem kupní smlouvy koupě zboží, může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž pokud předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního kusu nebo dodávky zboží. Pokud se jedná o pravidelnou dodávku zboží po ujednanou dobu, může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne první dodávky zboží. K uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy stačí jakékoli jednoznačně formulované prohlášení spotřebitele vyjadřující jeho vůli odstoupit od kupní smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího fanshop@dpp.cz.
5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být spotřebitelem prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. To neplatí, pokud prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, pokud zvolil jiný, než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, a to ve výši odpovídající rozdílu jím zvoleného a nejlevnějšího způsobu dodání zboží.
5.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele až poté, co obdrží zboží nebo poté, co mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady..
5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od smlouvy.
5.6.    Pokud má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.
5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.8.    V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu zboží, které má povahu vstupenky, odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu.
5.9.    Na nákup jízdenek PID se v souladu s ustanovením § 42 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, nevztahuje právo spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů podle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1.    Pokud je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku spotřebitele, nese spotřebitel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené spotřebitelem v objednávce, je spotřebitel povinen převzít zboží při dodání.
6.3.    Pokud je z důvodů na straně spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí spotřebitel zásilku od přepravce převzít.
6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.6.    Zboží, které má povahu vstupenky nebo jízdenky, je dodáváno pouze elektronicky na e-mailovou adresu udanou spotřebitelem.
6.7.    Zboží při osobním vyzvednutí je vydáváno výhradně na základě sdělení čísla objednávky a jména spotřebitele.
6.8.    Prodávající je povinen neprodleně po uzavření kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní, nejpozději spolu s dodáním zboží, poskytnout spotřebiteli potvrzení o uzavření smlouvy v textové podobě.
6.9.    Prodávající odešle spotřebiteli objednané zboží dle dostupnosti jednotlivých druhů zboží a provozních možností Prodávajícího v co nejkratším termínu, nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky spotřebitele, a to na místo dodání uvedené v elektronické objednávce tak, aby bylo zboží doručeno Spotřebiteli nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávající potvrdil přijetí elektronické objednávky Spotřebitele. Bez ohledu na lhůtu uvedenou v předchozí větě je Prodávající oprávněn u vybraného zboží uvést jinou dobu doručení s ohledem na specifičnost a dostupnost daného zboží.
6.10.    Jízdenky PID a časopis DP kontakt jsou dodávány jen na adresy dodání v České republice.

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2.    Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:
7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4.    Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, a u použitého zboží v době dvanácti měsíců od převzetí zboží spotřebitelem.
7.5.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 7.1 obchodních podmínek, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
7.6.    Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
7.7.    Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.8.    Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o věc použitou, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

8.    REKLAMACE
8.1.    Práva z vadného plnění uplatňuje spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, tj. zejména infocentra na stanicích Můstek, Hradčanská, Anděl a Nádraží Veleslavín, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího, tj. na adrese Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 100740 Střediska dopravních informací, Sokolovská, 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.
8.2.    Spotřebitel je povinen jednoznačně určit, k jakému zboží se uplatnění vad vztahuje, a to předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Spotřebitel je povinen určit, jaký způsob vyřízení reklamace uplatňuje, a uvést své kontaktní údaje. V případě uplatnění práv na výměnu zboží, opravu zboží nebo odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen odevzdat zboží prodávajícímu včetně veškerého příslušenství, které bylo předmětem koupě. Spotřebitel je oprávněn za účelem reklamace zboží použít vzorový reklamační formulář.
8.3.    Spotřebitel je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud spotřebitel k zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
8.4.    Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z vad uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tímto potvrzením je i kopie reklamačního protokolu. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
8.5.    Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace. Jestliže k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
8.6.    Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od převzetí zboží, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňující zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. Tím není dotčena povinnost prodávajícího podle odstavce 8.12.
8.7.    Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od převzetí zboží a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vyřídila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží k odbornému posouzení. Je-li zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne opětovného uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
8.8.    Vyřízením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody.
8.9.    Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží k reklamaci, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti nebo není zboží předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
8.10.    Spotřebitel je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění.
8.11.    Po vyřízení reklamace prodávající informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace na kontakt uvedený v reklamačním protokolu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu spotřebitele.
8.12.    Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tímto potvrzením je i kopie protokolu o vyřízení reklamace.
8.13.    V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
8.14.    Spotřebitel má právo vrátit zboží, které je nebezpečné, výrobci, prodávajícímu, dovozci nebo dodavateli. Pokud spotřebitel uplatní toto právo, výrobce, prodávající, dovozce nebo dodavatel je povinen vzít zpět takové zboží a nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů od převzetí výrobku vrátit spotřebiteli kupní cenu zboží včetně účelně vynaložených nákladů na jeho vrácení, které je spotřebitel povinen prokázat. Výrobce nebo dovozce je povinen vzít zpět zboží, které je nebezpečné, i tehdy, pokud spotřebitel nemá doklad o koupi výrobku; (nebezpečným zbožím je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek používání, instalace nebo údržby představuje nebezpečí pro spotřebitele nebo jeho používání představuje pro spotřebitele nebezpečí).

9.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1.    Spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2.    Prodávající není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy fanshop@dpp.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu spotřebitele.
9.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a spotřebitelem z kupní smlouvy.
9.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
9.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.7.    Spotřebitel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9.8.    Účastník akce (zážitkové turistiky, nostalgické akce, exkurze apod.) je povinen se řídit návštěvním řádem příslušné akce, který je k dispozici ve webovém prostředí on-line obchodu a na místě při vstupu na akci. V případě porušení návštěvního řádu může být účastníkovi plnění (účast na akci) částečně či úplně bez náhrady odepřeno.
9.9.    Účastník jízdy je povinen se řídit provozním řádem příslušné jízdy, který je k dispozici ve webovém prostředí on-line obchodu a na místě při vstupu do vozidla. V případě porušení provozního řádu může být účastníkovi plnění (jízda) částečně či úplně bez náhrady odepřeno.

10.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1.    Svou informační povinnost vůči spotřebiteli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů spotřebitele pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Informace o zpracování osobních údajů při využívání a nákupu zboží v internetovém obchodu Fanshop Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti.

11.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
11.1.    Prodávající může využít e-mailovou adresu spotřebitele k zaslání obchodního sdělení. v souladu s ustanovením. § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 ve vztahu k ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR „Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Svou informační povinnost vůči spotřebiteli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů spotřebitele pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu Informace o zpracování osobních údajů při využívání a nákupu zboží v internetovém obchodu Fanshop Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti.

12.    DORUČOVÁNÍ
12.1.    Spotřebiteli může být doručováno na elektronickou adresu spotřebitele.

13.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není spotřebitel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
13.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
13.3.    Kupní smlouva, včetně obchodních podmínek, je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
13.4.    Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním všech závazků prodávajícího a spotřebitele. Minimální délka trvání závazků spotřebitele ze smlouvy je určena smlouvou, obchodními podmínkami a právními předpisy.
13.5.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
13.6.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, Oddělení 100740 Střediska dopravních informací, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, adresa elektronické pošty: fanshop@dpp.cz, telefon: +420 720 986 987.
13.7.    Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 4. 1. 2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek.

 

V Praze dne 4. 1. 2023