Informace o zpracování cookies

Webové stránky Fanshopu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., používají nezbytné soubory cookies a obdobné technologie potřebné ke svému správnému fungování. Tyto soubory zpracováváme vždy i bez Vašeho souhlasu, přičemž při jejich zpracování postupujeme v souladu s platnou legislativou. Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s., je zpracovatelem nezbytných cookies pro fungování webu, které slouží například pro zajištění funkčnosti nákupního košíku nebo uživatelského přihlášení. Více informací naleznete v níže uvedeném odkazu.


Informace o využívání cookies

Návštěvní (provozní) řády zážitkové turistiky, jízd a dalších akcí

Návštěvní (provozní) řády: Návštěvní (provozní) řád jízd muzejními případně komerčními vozidly Jednotky Historická vozidla • Návštěvní (provozní) řád zážitkové turisitky • Návštěvní řád koncertů konaných v prostoru vozovny Střešovice (Jednotky Historická vozidla)Návštěvní (provozní) řád jízd muzejními případně komerčními vozidly Jednotky Historická vozidla


1. Jízdy jsou organizovány muzejními nebo komerčními vozidly Jednotky Historická vozidla. V případě muzejních vozidel se jedná o technické památky, na to musí brát účastník jízdy zřetel a přizpůsobit své chování.

2. V případě pozdního příchodu (po odjezdu vybraného spoje), není možné převést zážitek na jiný spoj, pokud je provozovatelem provozován, zážitek v takovém případě propadá. Z tohoto důvodu prosíme na včasný příchod na místo odjezdu (zpravidla vozovna Střešovice – zastávka v areálu vozovny).

3. Během poskytování jízdy muzejním nebo komerčním vozem Jednotky Historická vozidla je ve vozidle zakázáno zejména:
a) kouřit, požívat alkoholické nápoje či omamné a psychotropní látky;
b) chovat se hrubě a obtěžovat řidiče a průvodčího nepřiměřeným hlukem či zápachem;
c) zasahovat řidiči jakkoliv do řízení vozidla;
d) zasahovat průvodčímu do řádného výkonu služby; (bezdůvodné zdržování se v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo)
e) znemožňovat řidiči řádné řízení vozidla;
f) vyhazovat z vozidla jakkoliv předměty;
g) vystupovat a nastupovat mimo místa určená k nástupu a výstupu;
h) vyklánět se z otevřených částí vozu
i) bezdůvodné uvádění v činnost návěstního zařízení ve vozidle,

5. Během zážitkové jízdy je nutné dodržování přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujícího, bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy.

6. Děti do 10 let se mohou jízd zúčastnit zdarma za doprovodu alespoň jednoho z rodičů za podmínky, že pro dítě nebude zajištěno místo k sezení.

7. Zákazníci nebudou slovně napadat zástupce Dopravního podniku hlavního města Prahy nebo vulgárně a hrubě se vyjadřovat o této společnosti a jejich zástupcích.

8. Zákazník je povinen dbát pokynů a příkazů řidiče vozidla či jiné pověřené osoby Dopravního podniku hlavního města Prahy (zejména průvodčí/ho), kdy tyto pokyny a příkazy směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti osob.

9. Zákazník je povinen zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy, pořádek ve vozidle nebo působit rušivě na řidiče vozidla nebo jiné pověřené osoby Dopravního podniku hlavního města Prahy.

10. Pokud budou výše uvedené povinnosti porušovány, je Dopravní podnik hlavního města Prahy (respektive řidič vozidla či jiná pověřená osoba) oprávněna vyloučit z přepravy každého cestujícího, který tyto povinnosti poruší, přičemž v tomto případě nenáleží zákazníkovi právo na vrácení zaplaceného jízdného.

11. Zákazník nese odpovědnost za škody jím způsobené na majetku Dopravního podniku hlavního města Prahy a zavazuje se k úhradě nákladů vynaložených na jejich odstranění.

12. Objednatel je srozuměn a bere na vědomí, že na základě stanovených podmínek pro provoz muzejních a komerčních vozů Jednotky Historická vozidla, nemůže být v případě velké nepřízně počasí (silný, prudký déšť či vítr), která by je mohla poškodit, nemohou být k objednané jízdě vypraveny. V tomto případě má objednatel nárok na vrácení zaplaceného jízdného.

13. Pokud by průběh jízdy muzejního nebo komerčního vozu Jednotky Historická vozidla mohl ohrozit, případně omezit provoz městské hromadné dopravy nebo v případě provozních potřeb, je určený zaměstnanec Dopravního podniku hlavního města Prahy oprávněn jízdu okamžitě přerušit nebo ukončit.

14. Souhlasím s tím, aby provozovatel zážitku, pořizoval v rámci akce audio/video záznamy mé osoby a tyto materiály používal za účelem propagace své činnosti na svých internetových stránkách a v tištěných publikacích s tím, že spolu se záznamem nezveřejní mé jméno ani jiné osobní údaje a neposkytne záznamy třetí osobě bez mého souhlasu.
 

Návštěvní (provozní) řád zážitkové turisitky


1. V případě pozdního příchodu není provozovatel povinen návštěvníka vpustit do areálu. Vstupenka mu v tomto případě propadá.

2. Bez platné vstupenky nebude návštěvníkům umožněn vstup do areálů.

3. Po dobu exkurze nebude možné využít toalet.

4. Na akci není povolen vstup s kočárkem či zvířaty.

5. Návštěvník bude z akce vykázán bez nároku na vrácení vstupného, pokud bude prokazatelně pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo nebude dbát pokynů pořadatele.

6. V prostorách haly depa a na akcích se vstupem do kolejiště je zakázáno pořizovat obrazové záznamy.

7. Je-li součástí akce jízda dopravním prostředkem, může být v naléhavých případech zrušena. V takovém případě bude návštěvníkům nabídnut náhradní termín či vráceno vstupné.

8. Je-li součástí akce jízda soupravou metra, obsazeny budou pouze dva vozy, přičemž v každém z nich bude přítomen způsobilý zaměstnanec Dopravního podniku dle nařízení Drážního úřadu

9. Kromě noční zážitkové turistiky a akcí se vstupem do kolejiště se mohou děti do 10 let zúčastnit zdarma za doprovodu alespoň jednoho z rodičů za podmínky, že v případě naplnění vozu nemusí být zajištěno pro dítě místo k sezení.

10. Na noční zážitkovou turistiku je umožněn vstup pouze návštěvníkům starším 12 let, přičemž návštěvníci od 12 do 18 let musí být v doprovodu dospělé osoby.

11. Na akce se vstupem do kolejiště je umožněn vstup pouze návštěvníkům starším 18 let, přičemž návštěvník je při vstupu povinen předložit doklad totožnosti a podstoupit bezpečností školení.

12. Zakoupením této vstupenky uděluje kupující souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů s jeho osobou během účasti na akci zážitkové turistiky a s jejich použitím k informování o proběhlé akci, a to bez nároku na náhradu za toto užití.

13. Návštěvník je povinen se řídit aktuálními mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, v závislosti na aktuálním znění je zejména povinen používat ochranu úst a nosu. O těchto povinnostech bude informován při vstupu na akci.
 

Návštěvní řád koncertů konaných v prostoru vozovny Střešovice (Jednotky Historická vozidla)

1. Koncerty jsou organizovány Dopravním podnikem hlavního města Prahy.

2. Na koncert se dostavte včas, po zahájení nebude pořadatel vpouštět do areálu a vstupenka v takovém případě propadá.

3. Během koncertů v prostoru vozovny Střešovice je účastníkům zakázáno zejména:
a) kouřit, požívat omamné a psychotropní látky;
b) chovat se hrubě a obtěžovat ostatní návštěvníky nebo pořadatele nepřiměřeným hlukem či zápachem;
c) vyhazovat odpadky mimo k tomu určená místa;
d) jakkoliv poškozovat zařízení areálu, který je vyhlášen kulturní památkou

4. Děti do dne svých desátých narozenin se mohou koncertu zúčastnit zdarma za doprovodu alespoň jednoho z rodičů, a pokud pro ně nebude vyžadováno samostatné místo k sezení.

5. Zakoupené vstupenky nejsou na místa, kdo dřív přijde, vybere si hezčí místo.

6. Návštěvníci nebudou slovně napadat zástupce Dopravního podniku hlavního města Prahy nebo vulgárně a hrubě se vyjadřovat o této společnosti a jejich zástupcích.

7. Návštěvník je povinen dbát pokynů a příkazů pořadatelů či jiné pověřené osoby Dopravního podniku hlavního města Prahy, kdy tyto pokyny a příkazy směřují k zajištění bezpečnosti a bezproblémovému průběhu akce.

8. Návštěvník je povinen zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a bezproblémový průběh koncertu.

9. Pokud budou výše uvedené povinnosti porušovány, je Dopravní podnik hlavního města Prahy (respektive pořadatel či jiná pověřená osoba) oprávněn vyloučit návštěvníka, který pravidla poruší, z koncertu, přičemž v tomto případě nenáleží zákazníkovi právo na vrácení zaplaceného vstupného.

10. Návštěvník nese odpovědnost za škody jím způsobené na majetku Dopravního podniku hlavního města Prahy a zavazuje se k úhradě nákladů vynaložených na jejich odstranění.

11. Návštěvník (objednatel) je srozuměn a bere na vědomí, že v případě velké nepřízně počasí (silný, prudký déšť či vítr) nebude koncert uskutečněn. V tomto případě má návštěvník nárok na vrácení zaplaceného vstupného. V případě trvání koncertu 15 minut a déle se vstupné nevrací.

12. Fotografování a pořizování zvukových a zvukově-obrazových záznamů koncertu je zakázáno. Jako pořadatel je Dopravní podnik hlavního města Prahy smluvně zavázán k tomu, že hudební vystoupení nebudou žádným způsobem zaznamenávána záznamovou technikou.

13. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vozovny Střešovice vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka a magnetofony.

14. Návštěvník je povinen při návštěvě koncertu dodržovat všechna aktuálně platná protiepidemiologická opatření vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví ČR anebo Hygienickou stanicí hlavního města Prahy.

15. Souhlasím s tím, aby pořadatel koncertu pořizoval v rámci akce audio/video záznamy mé osoby a tyto materiály používal za účelem zpravodajství a propagace své činnosti na svých internetových stránkách a v tištěných publikacích s tím, že spolu se záznamem nezveřejní mé jméno ani jiné osobní údaje a neposkytne záznamy třetí osobě bez mého souhlasu.