Informace o zpracování osobních údajů při využívání obchodu a provedení nákupu

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů

Poskytnutí a zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s DPP, jejíž jste smluvní stranou (kupní smlouva), na základě plnění právních povinností (např. povinností vyplývajících ze zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník aj.), na základě Obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese fanshop.dpp.cz a v případě zasílání obchodních sdělení se jedná o plnění na základě oprávněného zájmu DPP. 

Právní základ zpracování tedy v tomto případě je:

 • titul: smlouva,
 • titul: zákon,
 • titul: oprávněný zájem.


Zpracovávané osobní údaje

Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo), IČO a DIČ.


Účely zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • uzavření a splnění kupní smlouvy,
 • dodání zboží,
 • provedení a ověření platby prostřednictvím platební brány,
 • uplatnění práv z vadného plnění či odstoupení od smlouvy,
 • založení uživatelského účtu,
 • zasílání obchodních sdělení (např. o novinkách a slevách),
 • nastavení hlídání dostupnosti zboží („hlídací pes“),
 • ochrana právních nároků DPP.

 

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v daném rozsahu předány třetím osobám (příjemcům), a to pouze pro shora popsané účely.

 • Dopravce v případě dodání objednaného zboží na adresu nebo dodací místo pro účel dodání zboží: Česká pošta, s. p., a Slovenská pošta, a. s.
 • Provozovatel online platební brány v případě platby prostřednictvím platební brány pro účely ověření a evidence platební transakce: Československá obchodní banka, a. s.
 • Dále mohou být vaše osobní údaje předány orgánům státní správy.


Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, případně kritéria použitá pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje jsou obecně zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování. DPP provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu určenou podle následujících kritérií:

 • Během trvání smlouvy: Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho vzájemného smluvního vztahu (údaje nutné pro uzavření smlouvy uchováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo).
 • Po ukončení smlouvy: Po ukončení smlouvy uchováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné z naší a/nebo z Vaší strany uplatnit nárok z ukončené smlouvy, nebo po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
 • Soudní spory a jiná řízení: V případě, že je zpracování Vašich osobních údajů relevantní pro jakékoliv řízení, jehož je DPP účastníkem (příp. vedlejším účastníkem), uchováváme Vaše osobní údaje po celou dobu trvání tohoto řízení a po dobu řízení následných i vedlejších.

Například u odstoupení od smlouvy či reklamace zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro zpracování reklamace, maximálně 1 rok, pokud nejsou osobní údaje zpracovávány také za jiným účelem. Informace o konkrétních lhůtách pro dané osobní údaje naleznete níže.


Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a také elektronicky. Osobní údaje nejsou zpřístupňovány nikomu s výjimkou příjemců uvedených výše.

Zasílání obchodních sdělení z naší strany můžete jednoduše zrušit tak, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu, kontaktujete nás na e-mailové adrese fanshop@dpp.cz nebo využijete odhlašovací odkaz na konci e-mailu s obchodním sdělením. 

Hlídání dostupnosti 
 

Účel

Osobní údaje povinné

Osobní údaje nepovinné

Doba zpracování

plnění kupní smlouvy

jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo

dodací adresa (liší-li se od fakturační), IČO, DIČ, titul

10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo

dodání na adresu či na dodací místo

předávané údaje dopravci: jméno a příjmení, dodací adresa, e-mail, telefonní číslo

IČO, DIČ, titul

údaje předávané dopravci jen pro účely doručení zboží na dobu nutnou pro splnění tohoto účelu

provedení platby prostřednictvím platební brány

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo

 

údaje předávané provozovateli pro účely ověření a evidence platební transakce na dobu nutnou pro splnění tohoto účelu

odstoupení od smlouvy

jméno, příjmení, adresa, e-mail a bankovní spojení

telefonní číslo, IČO, DIČ, titul

10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo

vrácení zboží nebo služby

jméno, příjmení, adresa, e-mail

telefonní číslo, IČO, DIČ, titul

10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo

uplatnění práva z vadného plnění

jméno, přímení, adresa, email a bankovní spojení

telefon, IČO, DIČ, titul

po dobu nezbytně nutnou pro zpracování reklamace, maximálně 1 rok, pokud neplatí lhůta dle předchozích bodů

založení uživatelského účtu

jméno a příjmení, fakturační adresa, e-mail, telefonní číslo

dodací adresa (liší-li se od fakturační), IČO, DIČ, titul

po dobu vedení uživatelského účtu, a to do jeho zrušení uživatelem nebo DPP

zasílání obchodních sdělení

e-mail

 

údaje užívané za tímto účelem uchováváme jen do doby, než dojde z Vaší strany k zakázání zasílání obchodních sdělení

hlídání dostupnosti zboží

e-mail

 

údaje užívané za tímto účelem uchováváme jen do doby, než dojde k naskladnění zboží a odeslání informačního e-mailu

Nahoru